V dňoch 24. 8. – 28. 8. 2023 sa v malebnej stredoslovenskej dedinke Krahule konal 31. ročník francúzskej Letnej univerzity Asociácie Jána Husa, ktorá už tradične združuje vyučujúcich, vedeckých pracovníkov a doktorandov pochádzajúcich predovšetkým zo Slovenska, Českej republiky, Francúzska, no aj Maďarska, Poľska či iných krajín.

Táto medzinárodná konferencia, organizovaná alternatívne na Slovensku a v Českej republike, vychádza z tradície francúzskeho filozofického myslenia, pričom jej aktuálne pluridisciplinárne zameranie spája frankofónnych prednášajúcich z oblasti filozofie, literárnej vedy, lingvistiky, dejín umenia či histórie. Témou tohtoročného stretnutia bola problematika „Nejasného/Nezreteľného...“ („Le Flou“). Kvalita konferenčných príspevkov však nebola nijako „nezreteľná“ a potvrdila význam a miesto tohto podujatia v česko-slovenskom no i širšom medzinárodnom frankofónnom univerzitnom prostredí. Organizátori Letnej univerzity Asociácie Jána Husa – Filozofický ústav SAV a Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ EUBA – zároveň vyjadrujú vďaku partnerom, ktorí podujatie podporili.

Entre le 24 et le 28 août 2023, le village pittoresque de Krahule a accueilli la 31e édition de l’Université d’été de l’Association Jan Hus, qui rassemble depuis déjà de longues années des enseignants, chercheurs et doctorants venant de Slovaquie, de République tchèque, de France, mais aussi de Hongrie, de Pologne et de bien d’autres pays. Ce colloque international, organisé à tour de rôle en Slovaquie et en République tchèque, est fondé sur la tradition de la pensée philosophique française. Actuellement, sa dimension pluridisciplinaire permet de rassembler des intervenants francophones en philosophie, littérature, linguistique, histoire ou encore histoire de l’art. Cette année, les participants se sont réunis autour de la problématique du « Flou ». La qualité des communications n’était pourtant aucunement « floue » et l’on a pu encore une fois constater l’importance de cet événement dans le cadre universitaire tchéco-slovaque aussi bien qu’international. Les organisateurs de l’Université d’été de l’Association Jan Hus – Institut de Philosophie de l’Académie slovaque des sciences et le Département de langues romanes et slaves de la Faculté des langues appliquées de l’Université d’Economie de Bratislava – tiennent également à remercier les partenaires dont le soutien a permis la réalisation de cette belle rencontre.

program_flou.jpg

flou1.jpg

flou2.jpg

flou3.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.