Načítavam stránku...

Nové publikácie členov Fakulty aplikovaných jazykov 

Publikácie je určená súdnym tlmočníkom, právnikom a štátnym úradom, ktorí prichádzajú do styku s cudzincami. Rovnako predstavuje cenné inštrumentárium právnych výrazov v nemčine pre začínajúcich prekladateľov a tlmočníkov, ktorí sa chcú sať profesionálnymi tlmočníkmi a prekladateľmi.

Culture et civilisation françaises je vysokoškolská učebnica francúzskych reálií a kultúry určená študentom francúzskeho jazyka na minimálnej úrovni B1. Vybraný súbor tém rozdelený do 4 celkov a 12 kapitol ponúka nielen tradičnou formou istú sumu vedomostí, no inovatívny prístup tkvie v komunikatívnom a interaktívnom charaktere pratických cvičení a autentických dokumentov, ktorých cieľom je na jednej strane zdokonaliť jazykové a komunikačné zručnosti študentov, a na druhej strane rozvinúť ich interkultúrnu kompetenciu v dialógu a porovnaní francúzskej (resp. frankofónnej) kultúry so svojou vlastnou.

Zuzana Gašová (2019): Der konzeptuelle Raum des Lexems ‘Zeit’ im Kontext seiner Attribuierung. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Krátka anotácia:

Cieľom publikácie je zachytiť mentálnu konštrukciu času prostredníctvom korpusovej analýzy. Keďže výskum je zameraný na nemecký jazyk, pokúša sa autorka monografie sprístupniť konceptuálny priestor nemeckej lexémy Zeit (slov. čas) prostredníctvom indícií, ktoré poskytuje kotext tejto lexémy (konkrétne jej atribúty). Metodiku slúžiacu na získanie empirických údajov, ktorá je použitá v danej publikácii, možno aplikovať aj na iné jazyky.

Učebný text „Marketing und ausgewählte Themen der Weltwirtschaft“ je určený pre poslucháčov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity, ktorí na pokročilej úrovni ovládajú nemecký jazyk a osvojili si už aj základy odborného nemeckého jazyka. Skriptum obsahuje päť tematických celkov. Témy sú zamerané na oblasti korešpondujúce s predmetmi na odborných katedrách. Najväčšia pozornosť sa venuje marketingu, ktorý je profilovým predmetom výučby na Obchodnej fakulte, a preto sú podrobne rozpracované i jednotlivé oblasti marketingu (Marketing-Mix). Ďalšou oblasťou štúdia sú témy súvisiace so svetovou ekonomikou - je to obchod ako taký, obzvlášť však zahraničný obchod, koncentrácia v hospodárstve, globalizácia, či životné prostredie. 

Vysokoškolské učebnice Wissenschaftliches Schreiben (Vedecké písanie), Academic Writing in English-Speaking University Enviroment (Akademické písanie v anglofónnom univerzitnom prostredí), La communication scientifique en milieu universitaire (Vedecká komunikácia v univerzitnom prostredí) a Akademický jazyk v slovenskom univerzitnom prostredí vznikli v rámci projektu KEGA 029EU-4/2016 Akademický a vedecký jazyk v univerzitnom prostredí a sú určené ako študijný materiál k predmetu Akademické písanie, ktorý sa vyučuje na Fakulte aplikovaných jazykov na EU v Bratislave, ako aj pre študentov ostatných univerzít a vysokých škôl na Slovensku, ktorí sa počas štúdia venujú akademickému písaniu v nemeckom, anglickom, francúzskom a slovenskom jazyku.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?