Nová zahraničná publikácia určená aj pre študentov Mgr. štúdia.

Pozn.: Potešiteľná správa pre FAJ je, že Viedenská univerzita objednala publikáciu pre svojich študentov v študijnom odbore "Germanistika, nederlandistika a škandinavistika" ako študijnú literatúru.

Vedecká monografia je venovaná lingvistikej charakteristike nemeckého jazyka z diachrónneho i synchrónneho hľadiska a nachádza sa v univerzitnej knižnici.

Adamcová L. & Adamcová S.: Linguistische Charakteristik der deutschen Sprache

Publikácie je určená súdnym tlmočníkom, právnikom a štátnym úradom, ktorí prichádzajú do styku s cudzincami. Rovnako predstavuje cenné inštrumentárium právnych výrazov v nemčine pre začínajúcich prekladateľov a tlmočníkov, ktorí sa chcú sať profesionálnymi tlmočníkmi a prekladateľmi.

Culture et civilisation françaises je vysokoškolská učebnica francúzskych reálií a kultúry určená študentom francúzskeho jazyka na minimálnej úrovni B1. Vybraný súbor tém rozdelený do 4 celkov a 12 kapitol ponúka nielen tradičnou formou istú sumu vedomostí, no inovatívny prístup tkvie v komunikatívnom a interaktívnom charaktere pratických cvičení a autentických dokumentov, ktorých cieľom je na jednej strane zdokonaliť jazykové a komunikačné zručnosti študentov, a na druhej strane rozvinúť ich interkultúrnu kompetenciu v dialógu a porovnaní francúzskej (resp. frankofónnej) kultúry so svojou vlastnou.