Zuzana Gašová (2019): Der konzeptuelle Raum des Lexems ‘Zeit’ im Kontext seiner Attribuierung. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Krátka anotácia:

Cieľom publikácie je zachytiť mentálnu konštrukciu času prostredníctvom korpusovej analýzy. Keďže výskum je zameraný na nemecký jazyk, pokúša sa autorka monografie sprístupniť konceptuálny priestor nemeckej lexémy Zeit (slov. čas) prostredníctvom indícií, ktoré poskytuje kotext tejto lexémy (konkrétne jej atribúty). Metodiku slúžiacu na získanie empirických údajov, ktorá je použitá v danej publikácii, možno aplikovať aj na iné jazyky.

Učebný text „Marketing und ausgewählte Themen der Weltwirtschaft“ je určený pre poslucháčov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity, ktorí na pokročilej úrovni ovládajú nemecký jazyk a osvojili si už aj základy odborného nemeckého jazyka. Skriptum obsahuje päť tematických celkov. Témy sú zamerané na oblasti korešpondujúce s predmetmi na odborných katedrách. Najväčšia pozornosť sa venuje marketingu, ktorý je profilovým predmetom výučby na Obchodnej fakulte, a preto sú podrobne rozpracované i jednotlivé oblasti marketingu (Marketing-Mix). Ďalšou oblasťou štúdia sú témy súvisiace so svetovou ekonomikou - je to obchod ako taký, obzvlášť však zahraničný obchod, koncentrácia v hospodárstve, globalizácia, či životné prostredie. 

Vysokoškolské učebnice Wissenschaftliches Schreiben (Vedecké písanie), Academic Writing in English-Speaking University Enviroment (Akademické písanie v anglofónnom univerzitnom prostredí), La communication scientifique en milieu universitaire (Vedecká komunikácia v univerzitnom prostredí) a Akademický jazyk v slovenskom univerzitnom prostredí vznikli v rámci projektu KEGA 029EU-4/2016 Akademický a vedecký jazyk v univerzitnom prostredí a sú určené ako študijný materiál k predmetu Akademické písanie, ktorý sa vyučuje na Fakulte aplikovaných jazykov na EU v Bratislave, ako aj pre študentov ostatných univerzít a vysokých škôl na Slovensku, ktorí sa počas štúdia venujú akademickému písaniu v nemeckom, anglickom, francúzskom a slovenskom jazyku.

Radoslav Štefančík (ed.): Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie III. Bratislava: EKONÓM, 2018

Zborník/Conference Proceedings obsahuje príspevky z III. ročníka medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie s názvom Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie, ktorá sa na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave konala 21. júna 2018. 

 

„Heiße“ Wahlen und Referenden in Europa und Amerika – Kampf mit Wörtern um Wörter. Nová publikácia autorského kolektívu pracovníkov Fakulty aplikovaných jazykov EU BA pod vedením Danuši Liškovej a Radoslava Štefančíka prináša analýzu politického jazyka populistických subjektov počas volebných a referendových kampaní vo viacerých štátoch. V prípade záujmu je túto publikáciu možné objednať priamo vo vydavateľstve: 

https://www.verlagdrkovac.de/978-3-339-10026-9.htm