Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mene vedenia Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenskej spoločnosti pre regionálnu politiku pri SAV a Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied  si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na 7. ročník medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie na tému:

Jazyk a politika

Na pomedzí lingvistiky a politológie

Srdečne Vás pozývame dňa 12. novembra 2021 na 12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Cudzie jazyky v premenách času XII“.

The 12th International Scientific Conference „Foreign Languages ​​in Changing Times“ will be held on 12th November 2021.

Pozvánka a program / Invitation

Prihláška / Application Form

Vzor príspevku / Formal requirement for the publishing of the paper

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

We are looking forward to your participation.

Srdečne Vás pozývame dňa 6. novembra 2020 na 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Cudzie jazyky v premenách času XI“.

The 11th International Scientific Conference „Foreign Languages ​​in Changing Times“ will be held on 6th November 2020.

Pozvánka a program / Invitation / Einladung

Prihláška / Application Form

Vzor príspevku / Formal requirement for the publishing of the paper

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

We are looking forward to your participation.

8. novembra 2019 sa na Fakulte aplikovaných jazykov uskutočnil jubilejný X. ročník konferencie Cudzie jazyky v premenách času. Pri tejto príležitosti sa slávnostného otvorenia zúčastnili veľvyslankyne, veľvyslanci a zástupcovia  Kubánskeho, Nemeckého, Rakúskeho, Španielskeho, Švajčiarskeho a Talianskeho zastupiteľstva na Slovensku. Konferenciu otvoril dekan FAJ doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. Ph.D. a prorektor pre medzinárodné vzťahy a štatutárny zástupca rektora Ekonomickej univerzity doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD. Po doobedňajšej slávnostnej inaugurácii a plenárnej prednáške Prof. PhDr. Oľgy Orgóňovej, CSc. nasledovali rokovania v sekciách, ktoré trvali až do večerných hodín. Na konferencii sa zúčastnilo 40 prednášajúcich, z ktorých 8 hostí sme privítali zo zahraničia (Maďarsko, Česko, Rakúsko, Ukrajina), a 26 z iných univerzít na Slovensku.

Zborník

Srdečne Vás pozývame dňa 8. novembra 2019 na jubilejný 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Cudzie jazyky v premenách času X“.

The 10th International Scientific Conference „Foreign Languages ​​in Changing Times“ will be held on 8th November 2019.

Pozvánka a program/ Invitation

Prihláška / Application Form

Vzor príspevku / Formal requirement for the publishing of the paper

Program sekcií

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

We are looking forward to your participation.

Dňa 20. júna 2019 sa na Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre regionálnu politiku pri SAV a Ústavom politických vied Slovenskej akadémie vied konal v poradí už 4. ročník medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Jazyk a politika – na pomedzí lingvistiky a politológie. 

Týždeň vedy a techniky je tradične jedným z najrušnejších týždňov akademického roka. Ministerstvo školstva SR ho tradične vyhlasuje v druhom týždni novembra. Počas týchto dní sa na akademickej pôde uskutočňujú rôzne vedecké podujatia, ktoré sa venujú aktuálnym otázkam rôznych vedných disciplín. Fakulta aplikovaných jazykov v tomto období už tradične organizuje svoju vedeckú konferenciu „Cudzie jazyky v premenách času“, ktorej deviaty ročník prebehol dňa 9.11.2018 na pôde fakulty. 

Zborník