Nová zahraničná publikácia určená aj pre študentov Mgr. štúdia.

Pozn.: Potešiteľná správa pre FAJ je, že Viedenská univerzita objednala publikáciu pre svojich študentov v študijnom odbore "Germanistika, nederlandistika a škandinavistika" ako študijnú literatúru.

Vedecká monografia je venovaná lingvistikej charakteristike nemeckého jazyka z diachrónneho i synchrónneho hľadiska a nachádza sa v univerzitnej knižnici.

Adamcová L. & Adamcová S.: Linguistische Charakteristik der deutschen Sprache

Publikácie je určená súdnym tlmočníkom, právnikom a štátnym úradom, ktorí prichádzajú do styku s cudzincami. Rovnako predstavuje cenné inštrumentárium právnych výrazov v nemčine pre začínajúcich prekladateľov a tlmočníkov, ktorí sa chcú sať profesionálnymi tlmočníkmi a prekladateľmi.