Vážení budúci absolventi, 

radi by sme Vám touto formou sprostredkovali ponuku dvojročného full-time programu osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych absolventov vysokých škôl. Program Teach for Slovakia spadá pod medzinárodnú sieť Teach for All, pôsobiacu pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej, s podporou Ministerstva školstva SRBSK a ďalších významných inštitúcií.

Program už v minulých rokoch úspešne absolvovali niektorí naši študenti.

Bližšie informácie o programe prinášame v nasledovných odkazoch:

1. https://teachforslovakia.sk/teach-for-slovakia-absolventi-vs/ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=Hak8zGD3iYQ&ab_channel=TeachforSlovakia 

Prezenčná prednáška sa uskutoční s ohľadom na pandemickú situáciu a o jej termíne Vás budeme včas informovať. 

S pozdravom,

Dekanát FAJ

 

Milé študentky a študenti,

prinášame Vám rozhovor s našou absolventkou o jej skúsenostiach s praktickou stážou a zároveň ponuku na aktuálne voľnú pozíciu vhodnú pre študenta/študentku 2. – 4. ročníka dennej formy VŠ štúdia:

https://refresher.sk/87991-Zo-stazistky-Katky-je-dnes-office-asistentka-v-Lidl-Slovenska-republika-Na-jej-byvalu-poziciu-mozes-nastupit-teraz-ty-Rozhovor?gdpr-accept=1  

Príjemné čítanie!

 

Milé študentky, milí študenti, 

dovoľujeme si vás informovať o  zaujímavej výzve na stáž v OECD.

Názov: Prihlás sa na stáž v OECD!  

Využi skvelú príležitosť a zúčastni sa stážového programu v OECD! 

Cieľom stážového programu OECD je dať šancu mladým, šikovným a motivovaným študentom ako si TY  pracovať na konkrétnych projektoch vo svojom študijnom zameraní. Úspešní kandidáti sa dostávajú do povedomia v oblastiach politiky a výskumu a majú jedinečnú príležitosť zdokonaliť svoje analytické schopnosti v skutočne medzinárodnom prostredí. 

Stáž sa bude vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s Covid-19 uskutočňovať na diaľku (home office). 

Minimálne požiadavky: 

  • Uchádzači musia byť študentmi denného štúdia po dobu stáže v odbore alebo oblasti súvisiacej s prácou OECD (ďalšie podrobnosti nájdete v zozname oddelení a pracovísk). 
  • Plynulá znalosť anglického a / alebo francúzskeho jazyka. 
  • Kandidát musí absolvovať stáž v minimálnej dĺžke jeden mesiac/plný úväzok (40 hodín týždenne). Dĺžka stáže je obmedzená na šesť mesiacov s možnosťou jedného predĺženia až na maximálne dvanásť mesiacov. 

K prihláseniu je potrebné zaslať nižšie uvedené dokumenty e-mailom   do 15. októbra 2020: 

  • životopis – CV v angličtine, 
  • motivačný list v angličtine, 
  • výpis známok (v slovenčine) 

    Tak neváhaj a prihlás sa!  

    Tešíme sa na Vaše prihlášky! 

 

Prajem vám pekný deň. 

S pozdravom


PhDr. Ildikó Némethová, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Milé študentky, milí študenti, členovia študentskej časti akademickej obce FAJ EUBA,

pozývame Vás na doplňovacie voľby do AS FAJ EU v Bratislave, ktoré sa uskutočnia 21. októbra 2020 od 12.30 do 13.00 hod. v miestnosti D2.06.

Návrhy na kandidátov do AS EUBA za študentskú časť akademickej obce FAJ EUBA predložia členovia akademickej obce v lehote od 21. septembra 2020 do 14. októbra 2020 do 12:00 hod. členom volebnej komisie priamo do rúk alebo prostredníctvom podateľne EUBA v zalepenej obálke s označením doplňovacie voľby do AS FAJ EUBA, alebo svoj návrh pošlú poštou v zalepenej obálke s označením doplňovacie voľby do AS FAJ EUBA na adresu pracoviska členov volebnej komisie. Posielanie návrhov elektronickou poštou sa neakceptuje.

Pozvánka | Návrhový list | Protokol o etablovaní volebnej komisie | Vyhláška | Výzva na podávanie návrhov

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Mgr. Jana Kucharová, PhD.  predsedníčka AS FAJ EUBA

Bc. Andrej Kalász  predseda volebnej komisie

Milé kolegyne, milí kolegovia, milé študentky a študenti,

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2020/2021.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2020 o 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2020/2021. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Kristína Sallerová (), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Ondrej Aradský (), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  30. apríla 2021, bude zameraná na pobyty počas akademického roka 2021/2022.

S prianím príjemného dňa,

RMV

Moderné trendy vo vyučovaní cudzieho jazyka so zreteľom na poľský jazyk

Prednáša: Peter Baláž - koordinátor združenia „Edukácia@Internet“, člen tímu projektu „polski.info

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok, dňa 27.8. 2020 o 15:00 hod. v čitárni v budove Poľského inštitútu v Bratislave, Nám. SNP 27

Po vzore webových portálov pre samoukov (Slovake.eu, Deutsch.info, Russky.info a iné) sa práve spúšťa bezplatná stránka na výučbu poľštiny. Obsahuje kurzy úrovne A1, A2, slovníky, gramatiku a mnohojazyčné fórum. Projekt je podporený EU programom „Erasmus+“. Web je vhodný ako na samoštúdium, tak aj na vyučovanie v triedach či ako doplnkový vzdelávací obsah. Viac (nie len) o ňom sa dozviete práve na seminári.

V prípade záujmu prosíme o vyplnenie nezáväznej prihlášky na: http://tiny.cc/jazyky

Milí študenti,

bodové hodnotenie k Vašich žiadostiam o ubytovanie na nasledujúci akademický rok nájdete TU (aktualizácia 2.6.2020).

Pridelené ubytovanie na ak.rok 2020/2021 - aktualizácia 27.7.2020

Vysvetlenie k poslednej aktualizácii: 

EU v Bratislave plánovala v akademickom roku 2020/2021 zvýšenie ubytovacej kapacity pre študentov o 240 lôžok (116 lôžok v zrekonštruovanom bloku „A“ v ŠD Horský park a 124 lôžok v ŠD Dolnozemská, rozšírením ubytovacích kapacít z dvojlôžkových izieb na trojlôžkové). Na predmet podlimitnej zákazky „Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia a dodávka nábytku pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave“ vyhlásila EU v Bratislave dňa 26.5.2020 verejné obstarávanie s plánovaným dodaním predmetu zákazky do konca augusta 2020. Prvá elektronická aukcia na výber dodávateľa sa konala dňa 24. 6. 2020, z dôvodu námietky neúspešného uchádzača odporučil Úrad pre verejné obstarávanie aukciu opakovať. Dňa 7.7.2020 sa konala opakovaná elektronická aukcia na výber dodávateľa. Dňa 16.7.2020 bola EU v Bratislave doručená informácia z Úradu pre verejné obstarávanie o začatí konania o preskúmaní úkonov EU v Bratislave na základe námietok od uchádzača na vyššie uvedenú podlimitnú zákazku. EU v Bratislave v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní môže v ďalšom procese verejného obstarávania na predmet podlimitnej zákazky „Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia a dodávka nábytku pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave“ pokračovať až po doručení konečného rozhodnutia Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý bude rozhodovať o všetkých námietkach a o všetkých skutočnostiach, ktoré zistil v konaní.

Z tohto dôvodu musí EU v Bratislave pristúpiť k zníženiu pôvodne plánovanej ubytovacej kapacity na pridelenie ubytovania v ak. roku 2020/2021 a pomerom znížiť ubytovacie kapacity, ktoré boli vyčlenené pre jednotlivé fakulty. Aj napriek tomu, že táto skutočnosť nebola spôsobená pochybením zo strany univerzity sa za vzniknuté nepríjemnosti ospravedlňujeme.

Študentský parlament FAJ

 

Oznamujeme študentom 1. ročníka Mgr. štúdia, že publikácia, ktorá vyšla v roku 2019 v zahraničí pod názvom  "Linguistische Charakteristik der deutschen Sprache" od autoriek Lívie a Silvie Adamcových sa nachádza aj v univerzitnej knižnici Viedenskej univerzity.

Odkaz na publikáciu nájdete aj na našej stránke v časti Nové publikácie:

https://faj.euba.sk/veda-a-vyskum/publikacie/nove-publikacie/474-adamcova-l-adamcova-s-linguistische-charakteristik-der-deutschen-sprache