Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave privítala 9. februára v priestoroch univerzity v rámci Informačného dňa pre uchádzačov o štúdium organizovaným Ekonomickou univerzitou v Bratislave,  záujemcov o štúdium, prevažne maturantov. Predstavitelia fakulty a študentského parlamentu FAJ záujemcom predstavili všetky možnosti štúdia a programy pre budúci akademický rok a zodpovedali otázky týkajúce sa prijímacieho konania.

8.11.2017 sa pod záštitou dekana Fakulty aplikovaných jazykov doc. PhDr. Radoslava Štefančíka, MPol. Ph.D. konala panelová diskusia veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Joachima Bleickera a veľvyslanca Francúzskej republiky Christhopeho Léonzi na tému: Nemecko-francúzske zmierenie a jeho význam pre Európu.

IMG 5806 upr1

IMG 5808 upr1

IMG 5809 upr1

 

Dňa 12. októbra 2017 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnilo verejné predstavenie štipendijného programu Nemeckého Spolkového snemu. Delegáciu nemeckého parlamentu viedol jeho člen Bartholomäus  Kalb, MdB.

Milé kolegyne, milí kolegovia,

dovoľujeme si Vás v mene spoločnosti SAIA n.o. pozvať na interaktívny tréning na tému „Ako efektívne komunikovať v multikultúrnom prostredí“, určený pracovníkom VŠ a výskumným organizáciám, ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci a internacionalizácii svojich inštitúcií. Cieľom praktického tréningu je predstaviť osvedčené postupy interkultúrnej komunikácie a obohatiť medzikultúrne povedomie účastníkov.

Tréning sa uskutoční 18. mája 2021 v čase od 09:00 do 12:00 CEST prostredníctvom platformy Zoom. Bude prebiehať v anglickom jazyku. Je bezplatný.

Praktický tréning bude prebiehať pod záštitou skúsenej fínskej priekopníčky v oblasti interkultúrnej komunikácie z Helsinskej univerzity. Kirsi Korhonen je odborníčka na mobilitu a internacionalizáciu vysokoškolského prostredia. Po ukončení štúdia marketingu pokračovala v anglickej filológii, kde začala svoje formálne vzdelávanie v oblasti medzikultúrnej komunikácie. Okrem fínčiny ovláda aktívne angličtinu, francúzštinu, španielčinu a švédčinu. O internacionalizácii píše viac na blogu pod názvom svojej spoločnosti International Fox Agency na stránke: https://bit.ly/3ukhtGw

Program tréningu zverejníme na našej stránke v priebehu týždňa: https://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/webinar-ako-efektivne-komunikovat-v-multikulturnom-prostredi/

V prípade záujmu o účasť je potrebné vyplniť a odoslať registračný on-line formulár do 15. mája 2021, ktorý je k dispozícii na: https://forms.office.com/r/K1Df6YmKk7

Pred podujatím Vám zašleme informácie, ako sa k tréningu pripojiť.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

SAIA n.o.

EURAXESS Slovensko

Milé kolegyne, milí kolegovia, milé študentky a študenti,

dovoľujeme si Vás pozvať na vedeckú prednášku z oblasti germanistickej lingvistiky Prof. Dr. Ines Busch-Lauer (Fakulta aplikovaných jazykov a interkultúrnej komunikácie Vysokej školy Zwickau (SRN), spojenú s workshopom a diskusiou, ktorú organizuje Dr. Silvia Adamcová v spolupráci so Spoločnosťou pre nemecký jazyk vo Wiesbadene, SRN („Gesellschaft für deutsche Sprache“), ktorá prednášku sponzoruje a informácie o podujatí uverejní vo vedeckom časopise „Sprachdienst“, resp. na webstránke spoločnosti (gfds.de).

Prednáška sa uskutoční dňa 6.5.2021 o 9.30 online prostredníctvom MS Teams a je určená pre študentov FAJ, študujúcich program „Cudzie jazyky a IKK“ v nemeckom jazyku, ako aj pre učiteľov nemeckého jazyka. Prednáška s názvom „Wirtschaftskommunikation in Wissenschaft und Praxis. Fokus Deutsch“ sa venuje oblasti hospodárskej nemčiny z lingvistického a pragmatického hľadiska a prispeje k rozšíreniu vedomostí z tejto oblasti, resp. k upevneniu komunikačnej a lingvistickej kompetencie študentov Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po skončení prednášky nasleduje diskusia a workshop. Materiály v NJ pripraví Prof. Busch-Lauer spolu s Dr. Adamcovou a sprístupní záujemcom.

Bližšie informácie včítane linku na pripojenie nájdete v priloženej pozvánke.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Silvia Adamcová

Milé kolegyne, milí kolegovia,

dovoľujeme si Vás upozorniť na aktuálnu ponuku spolurpáce s vyskumnými skupinami v Nemecku. V rámci výskumnej spolupráce s DAAD sa pritom kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie a špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov, doktorandov a postdoktorandov). Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery. V rámci tohto programu sú financované iba cestovné a pobytové náklady účastníkov spoločného projektu pri pracovných cestách do SR/SRN, základné financovanie projektu musí byť zabezpečené z iných zdrojov.

Ponuka je určená vysokoškolským učiteľom a vedcom na nemeckých a slovenských vysokých školách a mimouniverzitných výskumných pracoviskách.

Žiadateľom je osoba zodpovedná za projekt.

Termín podania žiadosti: 30. 06. 2021

Bližšie informácie, ako aj dokumenty k podaniu nájdete na:

https://www.minedu.sk/program-na-podporu-spoluprace-s-vyskumnymi-skupinami-v-srn/

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti,

v mene dekana fakulty doc. Radoslava Štefančíka a predsedníčky AS FAJ dr. Jany Kucharovej si Vás dovoľujeme touto cestou pozvať na každoročné zasadnutie Akademickej obce Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa bude konať dňa 9. decembra 2020 o 13:00 online formou prostredníctvom platformy MS Teams.

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

AS FAJ EUBA

Pozvánka a program