Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj nepedagogickým zamestnancov univerzity realizáciou krátkodobých pobytov na partnerských vysokoškolských inštitúciách a podnikoch v zahraničí. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností.

 

Mobility s cieľom školenia sa môže zúčastniť riadny zamestnanec EU v Bratislave, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
 • je občanom inej krajiny a v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej má štátnu príslušnosť a je riadne zamestnaný na EU v Bratislave.

 

 

Mobility za účelom školenia sa môžu uskutočniť aj na tých univerzitách a podnikoch, s ktorými nie je podpísaná dohoda o spolupráci. Zoznam medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými vysokoškolskými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus+ chartu (ECHE) je zverejnený TU.

Prijímajúca vysoká škola/podnik vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúceho pracovníka (Mobility Agreement – Training). Dokument následne potvrdí Erasmus koordinátor z hostiteľskej univerzity a Erasmus koordinátor EU v Bratislave. Účasť na konferenciách nie je povolená!

Všetci uchádzači, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii studyabroad (www.studyabroad.sk), musia tam mať vytvorenú a odoslanú prihlášku na zamestnaneckú mobilitu Erasmus+

 

Uchádzači o zamestnaneckú mobilitu doručia vytlačenú a podpísanú prihlášku na mobilitu spolu so stručným popisom cieľa mobility koordinátorovi na Oddelenie medzinárodnej mobility Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Výber zamestnancov sa bude realizovať na Ústave medzinárodných vzťahov na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu uvedeného v Programe mobility/Mobility Agreement ─ Training.

 

Uchádzači o zamestnaneckú mobilitu doručia vytlačenú a podpísanú prihlášku na mobilitu spolu so stručným popisom cieľa mobility koordinátorovi na Oddelenie medzinárodnej mobility (A3.16).

O výsledkoch výberového konania budú informovaní písomne (e-mailom) koordinátorom z Oddelenia medzinárodnej mobility.

Zamestnanecká mobilita Erasmus+ môže trvať v rozmedzí 2-5 pracovných dní. Ďalšie 2 dni môžu byť vyčlenené na cestu (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí). Mobilita sa môže uskutočniť v rámci danej výzvy príslušného akademického roka, spravidla od začiatku novembra do konca októbra.

Grant na mobilitu pracovníkov vysokých škôl je príspevkom na náklady pracovníkov vysokých škôl v rámci programu Erasmus+. Jeho výška je upravená finančnou zmluvou, ktorú pripraví koordinátor z OMM. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy bude poslaný na účet vybraného uchádzača. Z grantu je možné uhrádzať pobytové náklady: zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.). Pobytové náklady sa určujú na dni práce/aktivity a 0-2 dni cesty (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí). Prehľad sadzieb príspevkov na pobytové náklady je dostupný v časti Dokumenty a formuláre. Cestovné náklady do/z miesta určenia sú hradené z mimodotačných zdrojov.

Proces vybavovania a administrácie mobility

 1. Po zverejnení výzvy na prihlasovanie sa záujemcovia o mobilitu zaregistrujú v aplikácii studyabroad a založia si v nej prihlášku na zamestnaneckú mobilitu Erasmus+. Záujemcovia o zamestnaneckú  mobilitu prihlášku vytlačia, podpíšu a spolu so stručným popisom cieľa mobility ju doručia koordinátorovi na Oddelenie medzinárodnej mobility (A3.16).
 2. Výber uchádzačov o zamestnaneckú mobilitu sa bude realizovať na Ústave medzinárodných vzťahov na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu uvedeného v Programe mobility/Mobility Agreement─Training. O výsledkoch výberového konania budú informovaní písomne (e-mailom) koordinátorom z Oddelenia medzinárodnej mobility.
 3. Pracovníci nominovaní na zamestnaneckú mobilitu si v spolupráci s hostiteľskou VŠ/inštitúciou dohodnú plán mobility, v aplikácii studyabroad si pripravia Mobility Agreement for Training a kompletné vyhotovenie nahrajú do aplikácie www.studyabroad.sk.
 4. Koordinátor z Oddelenia medzinárodnej mobility pre účastníka mobility pripraví v 2 vyhotoveniach finančnú zmluvu na grantový príspevok (1xpracovník, 1x vysielajúca univerzita).
 5. Pracovník si v zamestnaneckom portáli ESS založí žiadosť o zahraničnú pracovnú cestu (ZPC) a spolu s požiadavkou na objednávku letenky (POBJ) v prípade leteckej dopravy do/z miesta určenia si ju dá v zmysle platných interných smerníc schváliť. Podpísaný Príkaz na ZPC (a POBJ) doručí na Oddelenie medzinárodnej mobility nasledovne: pani Zlatici Zvarovej za účelom obstarania letenky (v prípade leteckej prepravy do miesta určenia) a pani Ing. Jane Jarovej alebo pani Viere Martiškovej za účelom vyplatenia zálohy na ZPC. Informácie o číslach bankových účtov a 5-kombináciách potrebných pre zadanie žiadosti o ZPC sú k dispozícii na vyžiadanie u koordinátorov z Oddelenia medzinárodnej mobility.
 6. Na záver pobytu si dá účastník mobility v hostiteľskej inštitúcii potvrdiť absolvovanie mobility (termín aj aktivity). Potvrdenie o absolvovaní mobility pracovník bezodkladne po návrate doručí na Oddelenie medzinárodnej mobility.
 7. Po návrate urobí účastník mobility v zamestnaneckom portáli ESS vyúčtovanie ZPC a na Oddelení medzinárodnej mobility (Ing. Jane Jarovej alebo Viere Martiškovej) predloží vyúčtovanie ZPC podpísané oprávnenými osobami spolu s uznateľnými daňovými dokladmi.
 8. Po návrate účastník mobility v on-line systéme Mobility Tool vyplní správu z mobility (výzvu na podanie správy systém generuje a zasiela na mailovú adresu účastníka mobility automaticky). 

Program ERASMUS+ umožňuje učiteľom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností, zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality edukačnej a výskumnej praxe na univerzitách.

Mobility s cieľom výučby sa môže zúčastniť riadny zamestnanec EU v Bratislave, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
 • je občanom inej krajiny a v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej má štátnu príslušnosť a je riadne zamestnaný na EU v Bratislave.

Mobility učiteľov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými vysokoškolskými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus+ chartu (ECHE). Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je zverejnený TU.

Učitelia sú vybraní fakultou na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúcu fakultu i samotnú univerzitu uvedeného v Programe mobility/Mobility Agreement─Teaching.

Fakultný koordinátor doručí na OMM formou nominačnej listiny zoznam nominovaných učiteľov a  náhradníkov spolu s vytlačenou a podpísanou prihláškou na mobilitu. Koordinátor OMM po skontrolovaní údajov v on-line aplikácii studyabroad  nadviaže elektronickú komunikáciu s uchádzačom za účelom postúpenia nevyhnutných organizačných pokynov spojených s prípravou a realizáciou mobility.

Učiteľská mobilita Erasmus+ môže trvať v rozmedzí 2-5 pracovných dní. Ďalšie 2 dni môžu byť vyčlenené na cestu (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí). Mobilita sa môže uskutočniť v rámci danej výzvy príslušného akademického roka, spravidla od začiatku novembra do konca októbra.

Učiteľ musí na prijímajúcej vysokej škole odučiť minimálne 8 hodín za jeden pracovný týždeň.

Grant na mobilitu pracovníkov vysokých škôl je príspevkom na náklady pracovníkov vysokých škôl v rámci programu Erasmus+. Jeho výška je upravená finančnou zmluvou, ktorú pripraví koordinátor z OMM. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

Z grantu je možné uhrádzať pobytové náklady: zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.). Pobytové náklady sa určujú na dni práce/aktivity a 0-2 dni cesty (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí). Prehľad sadzieb príspevkov na pobytové náklady je dostupný v časti Dokumenty a formuláre. Cestovné náklady do/z miesta určenia sú hradené z mimodotačných zdrojov.

Proces vybavovania a administrácie mobility

 1. Po zverejnení výzvy na prihlasovanie sa záujemcovia o mobilitu zaregistrujú v on-line aplikácii studyabroad (www.studyabroad.sk), a založia si v nej prihlášku na učiteľskú mobilitu Erasmus+. Záujemcovia o učiteľskú mobilitu prihlášku vytlačia, podpíšu a doručia prodekanovi pre medzinárodné vzťahy fakulty (D2.19).
 2. Prodekan pre medzinárodné vzťahy na základe vopred určených fakultných výberových kritérií uskutoční výber učiteľov na mobilitu, pripraví nominačnú listinu a doručí ju koordinátorovi na Oddelenie medzinárodnej mobility.
 3. Pracovníci nominovaní na učiteľskú mobilitu si v spolupráci s hostiteľskou vysokou školou dohodnú plán mobility, v aplikácii studyabroad si pripravia  Mobility Agreement for Teaching a kompletné vyhotovenie nahrajú do aplikácie www.studyabroad.sk. Dokument potvrdí Erasmus koordinátor z hostiteľskej univerzity a prodekan pre medzinárodné vzťahy fakulty a Erasmus koordinátor EU v Bratislave.
 4. Prijímajúca vysoká škola vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúceho pracovníka (Mobility Agreement – Teaching). Dokument následne potvrdí Erasmus koordinátor z hostiteľskej univerzity a prodekan pre medzinárodné vzťahy fakulty a Erasmus koordinátor EU v Bratislave.
 5. Koordinátor z Oddelenia medzinárodnej mobility pre účastníka mobility pripraví v 2 vyhotoveniach finančnú zmluvu na grantový príspevok (1xpracovník, 1xvysielajúca univerzita).
 6. Pracovník si v zamestnaneckom portáli ESS založí žiadosť o zahraničnú pracovnú cestu (ZPC) a spolu s požiadavkou na objednávku letenky (POBJ) v prípade leteckej dopravy do/z miesta určenia si ju dá v zmysle platných interných smerníc schváliť. Podpísaný Príkaz na ZPC (a POBJ) doručí na Oddelenie medzinárodnej mobility nasledovne: pani Zlatici Zvarovej za účelom obstarania letenky (v prípade leteckej prepravy do miesta určenia) a pani Ing. Jane Jarovej alebo pani Viere Martiškovej za účelom vyplatenia zálohy na ZPC. Informácie o číslach bankových účtov a 5-kombináciách potrebných pre zadanie žiadosti o ZPC sú k dispozícii na vyžiadanie u koordinátorov z Oddelenia medzinárodnej mobility.
 7. Na záver pobytu si dá účastník mobility v hostiteľskej inštitúcii potvrdiť absolvovanie mobility (termín aj aktivity). Potvrdenie o absolvovaní mobility pracovník bezodkladne po návrate doručí na Oddelenie medzinárodnej mobility.
 8. Po návrate urobí účastník mobility v zamestnaneckom portáli ESS vyúčtovanie ZPC a na Oddelení medzinárodnej mobility (Ing. Jane Jarovej alebo Viere Martiškovej) predloží vyúčtovanie ZPC podpísané oprávnenými osobami spolu s uznateľnými daňovými dokladmi.
 9. Po návrate účastník mobility v on-line systéme Mobility Tool vyplní správu z mobility (výzvu na podanie správy systém generuje a zasiela na mailovú adresu účastníka mobility automaticky). 

Zvyčajne, keď sa niekto dozvie, že som bola na 5-mesačnom výmennom pobyte v Rusku, príde otázka „A kde si to teda konkrétne bola?“. Odpovedám: „V Saratove“, po čom nasleduje ticho a akýsi nepochopený výraz s úsmevom, pretože väčšina ľudí trpí dojmom, že Rusko sa skladá iba z dvoch miest, a to Moskvy a Petrohradu. A čo to teda ten Saratov je?

Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa aj tento rok zúčastnila populárneho podujatia Noc výskumníkov. V čase od 9.00 do 23.00 sa pri našom stánku zastavilo cca 300 detí a mladých ľudí, ktorí s veľkým záujmom vypĺňali kvíz o živote a kultúre na Americkom kontinente. Kvízová aktivita bola zábavná a žiadaná, niekedy bola pri stánku naozajstná tlačenica:).

Na pôde Ekonomickej univerzity sa v dňoch 26.-27.9.2019 bude konať už 2. ročník medzinárodného jazykového festivalu LingvaFest’ 2019 . Festival v minulom roku prilákal viac ako 1500 návštevníkov. Viac informácií o podujatí nájdete na www.lingvafest.sk, na YouTube kanáli alebo www.facebook.com/LingvaFest. Účasť na celom podujatí je pre verejnosť bezplatná.

V dňoch 20.-24. mája 2019 navštívilo Fakultu aplikovaných jazykov 9 študentov zo slovinskej Univerzity v Maribore. Prišli v rámci exkurzie programu CEEPUS, v ktorej je Fakulta aplikovaných jazykov úspešne zapojená, konkrétne v sieti mobilít TRANS-Transkulturelle Kommunikation und Translation.

V pondelok 25. februára 2019 prijal dekan Fakulty aplikovaných jazykov doc. Radoslav Štefančík za prítomnosti pani prodekanky pre medzinárodné vzťahy dr. Eleonóry Zsapkovej, pani dr. Némethovej a Ing. Běčákovej 7 študentov z Ruskej federácie, ktorí sa rozhodli stráviť na našej fakulte určité obdobie v rámci LS 2019.

Každý národ je hrdý na svoje kultúrne hodnoty, čo sa odzrkadľuje aj vo vzťahu Slovákov k slovenskej literatúre. Sme si vedomí, aké kvality má slovenská literatúra a naše presvedčenie potvrdilo aj stretnutie študentov a pedagógov z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. februára 2019 s írskym básnikom, prozaikom a prekladateľom, Johnom Minahane. John Mihahane prezentoval svoje literárne dielo, ktorého súčasťou sú aj významné preklady slovenských básnikov, ako Pavla Országha Hviezdoslava, Ladislava Novomeského a v súčasnosti Milana Rúfusa. Vynikajúci preklad Hviezdoslavových Krvavých sonetov do anglického jazyka The Bloody Sonnets zaujal prítomných študentov, pretože mali možnosť porovnať slovenskú verziu vybraných sonetov v podaní Andreja Kalásza, študenta FAJ EUBA s anglickým prekladom, ktorý interpretoval John Minahane.

Thoughts on a lecture

V piatok, 30.11.2018, sme sa už druhýkrát zúčastnili so študentmi Faj na medzinárodnom študentskom kolokviu América Latina hoy, ktoré sa konalo na Filozofickej fakulte Masarikovej Univerzity v Brne. Naši študenti úspešne odprezentovali svoje príspevky o súčastnom dianí v Latinskej Amerike pred širokým publikom. Sami zhodnotili, že to bola pre nich obohacujúca skúsenosť. Na spoločnej večeri sa zoznámili so študentmi z Prahy, Brna, Mexika a Španielska a získali takto nové kontakty a podnetné informácie.

Dňa 6.12.2018 zorganizovala KRaSJ prednášku Tisíc tvárí Kuby, na ktorej študenti 5. ročníka FAJ – Nikoleta OboňováViliam Distler- predstavili a  prezentovali Kubu na základe ich vlastných skúseností  a zážitkov zo 6-mesačného študijného pobytu v tejto krajine. Miestnosť V1 bola plná do posledného miesta. Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa na prednáške zúčastnili a všetkým vyučujúcim, ktorí im to umožnili.

Študenti Fakulty aplikovaných jazykov EUBA navštívili dňa 6. decembra 2018 firmu Walter Group so sídlom vo Viedni. Absolventka Obchodnej fakulty Janka Liptáková a absolvent Fakulty aplikovaných jazykov Maximilián Janík predstavili našim študentom možnosti zamestnania i praxe v tejto úspešnej rakúskej firme.