Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

Oddelenie medzinárodnej mobility Ekonomickej univerzity v Bratislave si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na zamestnaneckú a učiteľskú mobilitu (výučba, školenie) organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami mimo EÚ v projektovom období (01.06.2018 - 31.07.2020).

Dňa 23.10.2018 sa v Spoločenskej miestnosti V1 o 15.30 uskutoční pravidelné stretnutie s delegáciou Nemeckého Spolkového snemu, na ktorom zástupcovia nemeckého parlamentu a Technickej univerzity v Berlíne predstavia Medzinárodné parlamentné štipendium. Štipendium poskytuje pre mladých ľudí s dobrými znalosťami nemeckého jazyka a záujmom o spoločenské dianie Nemecký Spolkový snem na obdobie piatich mesiacov.

Bližšie informácie nájdete TU.

Fakulta aplikovaných jazykov bude mať svoje zastúpenie aj na tohtoročnom už 12. ročníku prestížneho festivalu vedy - Európska noc výskumníkov, ktorá sa bude konať v piatok 28.9.2018 od 9:00 - 23:00 v priestoroch Starej tržnice. Naša fakulta sa bude prezentovať pri stánku č. 34 (na poschodí) v čase 9:00 až 15:30.

Program podujatia

 

Pozor: predĺžený deadline na podávanie prihlášok: do 04.10.2018!

Zapoj sa do  nového projektu CEC –Central Europe Connect  a obohať svoje štúdium o nové poznatky.

Spoločný certifikačný program dáva študentom bakalárskeho stupňa štúdia (II. a III. ročník)  možnosť študovať na troch rôznych miestach a nadobudnúť tak nové skúsenosti a poznatky v najrýchlejšie rastúcom regióne Európy.

Dopyt po nemecky hovoriacich zamestnancoch stúpa!   

STENGL IT Akademie pomôže Slovákom získať lukratívne pracovné miesta.

 • v poradí už 3. ročník úspešnej IT Akadémie
 • zapoj sa do súťaže ešte dnes a vyhraj kurz nemčiny zameranej na IT zadarmo
 • kurz začína už v októbri 2018

Pre viac informácií pozri TU.

Vážení študenti,

dovoľujem si Vás informovať o výzve na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ mobilita ─ štúdium v akademickom roku 2018/2019.

Prihlášky je potrebné odovzdať na RMV FAJ EUBA do 29. januára 2018 do 12:00 hod.

Ústna časť výberového konania sa uskutoční 5. februára 2018 o 08.00 hod. v zasadačke dekana FAJ EU v Bratislave.

Bližšie informácie sú uvedené v prílohe.

Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj nepedagogickým zamestnancov univerzity realizáciou krátkodobých pobytov na partnerských vysokoškolských inštitúciách a podnikoch v zahraničí. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností.

 

Mobility s cieľom školenia sa môže zúčastniť riadny zamestnanec EU v Bratislave, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
 • je občanom inej krajiny a v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej má štátnu príslušnosť a je riadne zamestnaný na EU v Bratislave.

 

 

Mobility za účelom školenia sa môžu uskutočniť aj na tých univerzitách a podnikoch, s ktorými nie je podpísaná dohoda o spolupráci. Zoznam medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými vysokoškolskými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus+ chartu (ECHE) je zverejnený TU.

Prijímajúca vysoká škola/podnik vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúceho pracovníka (Mobility Agreement – Training). Dokument následne potvrdí Erasmus koordinátor z hostiteľskej univerzity a Erasmus koordinátor EU v Bratislave. Účasť na konferenciách nie je povolená!

Všetci uchádzači, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii studyabroad (www.studyabroad.sk), musia tam mať vytvorenú a odoslanú prihlášku na zamestnaneckú mobilitu Erasmus+

 

Uchádzači o zamestnaneckú mobilitu doručia vytlačenú a podpísanú prihlášku na mobilitu spolu so stručným popisom cieľa mobility koordinátorovi na Oddelenie medzinárodnej mobility Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Výber zamestnancov sa bude realizovať na Ústave medzinárodných vzťahov na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu uvedeného v Programe mobility/Mobility Agreement ─ Training.

 

Uchádzači o zamestnaneckú mobilitu doručia vytlačenú a podpísanú prihlášku na mobilitu spolu so stručným popisom cieľa mobility koordinátorovi na Oddelenie medzinárodnej mobility (A3.16).

O výsledkoch výberového konania budú informovaní písomne (e-mailom) koordinátorom z Oddelenia medzinárodnej mobility.

Zamestnanecká mobilita Erasmus+ môže trvať v rozmedzí 2-5 pracovných dní. Ďalšie 2 dni môžu byť vyčlenené na cestu (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí). Mobilita sa môže uskutočniť v rámci danej výzvy príslušného akademického roka, spravidla od začiatku novembra do konca októbra.

Grant na mobilitu pracovníkov vysokých škôl je príspevkom na náklady pracovníkov vysokých škôl v rámci programu Erasmus+. Jeho výška je upravená finančnou zmluvou, ktorú pripraví koordinátor z OMM. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy bude poslaný na účet vybraného uchádzača. Z grantu je možné uhrádzať pobytové náklady: zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.). Pobytové náklady sa určujú na dni práce/aktivity a 0-2 dni cesty (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí). Prehľad sadzieb príspevkov na pobytové náklady je dostupný v časti Dokumenty a formuláre. Cestovné náklady do/z miesta určenia sú hradené z mimodotačných zdrojov.

Proces vybavovania a administrácie mobility

 1. Po zverejnení výzvy na prihlasovanie sa záujemcovia o mobilitu zaregistrujú v aplikácii studyabroad a založia si v nej prihlášku na zamestnaneckú mobilitu Erasmus+. Záujemcovia o zamestnaneckú  mobilitu prihlášku vytlačia, podpíšu a spolu so stručným popisom cieľa mobility ju doručia koordinátorovi na Oddelenie medzinárodnej mobility (A3.16).
 2. Výber uchádzačov o zamestnaneckú mobilitu sa bude realizovať na Ústave medzinárodných vzťahov na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu uvedeného v Programe mobility/Mobility Agreement─Training. O výsledkoch výberového konania budú informovaní písomne (e-mailom) koordinátorom z Oddelenia medzinárodnej mobility.
 3. Pracovníci nominovaní na zamestnaneckú mobilitu si v spolupráci s hostiteľskou VŠ/inštitúciou dohodnú plán mobility, v aplikácii studyabroad si pripravia Mobility Agreement for Training a kompletné vyhotovenie nahrajú do aplikácie www.studyabroad.sk.
 4. Koordinátor z Oddelenia medzinárodnej mobility pre účastníka mobility pripraví v 2 vyhotoveniach finančnú zmluvu na grantový príspevok (1xpracovník, 1x vysielajúca univerzita).
 5. Pracovník si v zamestnaneckom portáli ESS založí žiadosť o zahraničnú pracovnú cestu (ZPC) a spolu s požiadavkou na objednávku letenky (POBJ) v prípade leteckej dopravy do/z miesta určenia si ju dá v zmysle platných interných smerníc schváliť. Podpísaný Príkaz na ZPC (a POBJ) doručí na Oddelenie medzinárodnej mobility nasledovne: pani Zlatici Zvarovej za účelom obstarania letenky (v prípade leteckej prepravy do miesta určenia) a pani Ing. Jane Jarovej alebo pani Viere Martiškovej za účelom vyplatenia zálohy na ZPC. Informácie o číslach bankových účtov a 5-kombináciách potrebných pre zadanie žiadosti o ZPC sú k dispozícii na vyžiadanie u koordinátorov z Oddelenia medzinárodnej mobility.
 6. Na záver pobytu si dá účastník mobility v hostiteľskej inštitúcii potvrdiť absolvovanie mobility (termín aj aktivity). Potvrdenie o absolvovaní mobility pracovník bezodkladne po návrate doručí na Oddelenie medzinárodnej mobility.
 7. Po návrate urobí účastník mobility v zamestnaneckom portáli ESS vyúčtovanie ZPC a na Oddelení medzinárodnej mobility (Ing. Jane Jarovej alebo Viere Martiškovej) predloží vyúčtovanie ZPC podpísané oprávnenými osobami spolu s uznateľnými daňovými dokladmi.
 8. Po návrate účastník mobility v on-line systéme Mobility Tool vyplní správu z mobility (výzvu na podanie správy systém generuje a zasiela na mailovú adresu účastníka mobility automaticky). 

Program ERASMUS+ umožňuje učiteľom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností, zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality edukačnej a výskumnej praxe na univerzitách.

Mobility s cieľom výučby sa môže zúčastniť riadny zamestnanec EU v Bratislave, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
 • je občanom inej krajiny a v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej má štátnu príslušnosť a je riadne zamestnaný na EU v Bratislave.

Mobility učiteľov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými vysokoškolskými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus+ chartu (ECHE). Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je zverejnený TU.

Učitelia sú vybraní fakultou na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúcu fakultu i samotnú univerzitu uvedeného v Programe mobility/Mobility Agreement─Teaching.

Fakultný koordinátor doručí na OMM formou nominačnej listiny zoznam nominovaných učiteľov a  náhradníkov spolu s vytlačenou a podpísanou prihláškou na mobilitu. Koordinátor OMM po skontrolovaní údajov v on-line aplikácii studyabroad  nadviaže elektronickú komunikáciu s uchádzačom za účelom postúpenia nevyhnutných organizačných pokynov spojených s prípravou a realizáciou mobility.

Učiteľská mobilita Erasmus+ môže trvať v rozmedzí 2-5 pracovných dní. Ďalšie 2 dni môžu byť vyčlenené na cestu (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí). Mobilita sa môže uskutočniť v rámci danej výzvy príslušného akademického roka, spravidla od začiatku novembra do konca októbra.

Učiteľ musí na prijímajúcej vysokej škole odučiť minimálne 8 hodín za jeden pracovný týždeň.

Grant na mobilitu pracovníkov vysokých škôl je príspevkom na náklady pracovníkov vysokých škôl v rámci programu Erasmus+. Jeho výška je upravená finančnou zmluvou, ktorú pripraví koordinátor z OMM. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

Z grantu je možné uhrádzať pobytové náklady: zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.). Pobytové náklady sa určujú na dni práce/aktivity a 0-2 dni cesty (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí). Prehľad sadzieb príspevkov na pobytové náklady je dostupný v časti Dokumenty a formuláre. Cestovné náklady do/z miesta určenia sú hradené z mimodotačných zdrojov.

Proces vybavovania a administrácie mobility

 1. Po zverejnení výzvy na prihlasovanie sa záujemcovia o mobilitu zaregistrujú v on-line aplikácii studyabroad (www.studyabroad.sk), a založia si v nej prihlášku na učiteľskú mobilitu Erasmus+. Záujemcovia o učiteľskú mobilitu prihlášku vytlačia, podpíšu a doručia prodekanovi pre medzinárodné vzťahy fakulty (D2.19).
 2. Prodekan pre medzinárodné vzťahy na základe vopred určených fakultných výberových kritérií uskutoční výber učiteľov na mobilitu, pripraví nominačnú listinu a doručí ju koordinátorovi na Oddelenie medzinárodnej mobility.
 3. Pracovníci nominovaní na učiteľskú mobilitu si v spolupráci s hostiteľskou vysokou školou dohodnú plán mobility, v aplikácii studyabroad si pripravia  Mobility Agreement for Teaching a kompletné vyhotovenie nahrajú do aplikácie www.studyabroad.sk. Dokument potvrdí Erasmus koordinátor z hostiteľskej univerzity a prodekan pre medzinárodné vzťahy fakulty a Erasmus koordinátor EU v Bratislave.
 4. Prijímajúca vysoká škola vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúceho pracovníka (Mobility Agreement – Teaching). Dokument následne potvrdí Erasmus koordinátor z hostiteľskej univerzity a prodekan pre medzinárodné vzťahy fakulty a Erasmus koordinátor EU v Bratislave.
 5. Koordinátor z Oddelenia medzinárodnej mobility pre účastníka mobility pripraví v 2 vyhotoveniach finančnú zmluvu na grantový príspevok (1xpracovník, 1xvysielajúca univerzita).
 6. Pracovník si v zamestnaneckom portáli ESS založí žiadosť o zahraničnú pracovnú cestu (ZPC) a spolu s požiadavkou na objednávku letenky (POBJ) v prípade leteckej dopravy do/z miesta určenia si ju dá v zmysle platných interných smerníc schváliť. Podpísaný Príkaz na ZPC (a POBJ) doručí na Oddelenie medzinárodnej mobility nasledovne: pani Zlatici Zvarovej za účelom obstarania letenky (v prípade leteckej prepravy do miesta určenia) a pani Ing. Jane Jarovej alebo pani Viere Martiškovej za účelom vyplatenia zálohy na ZPC. Informácie o číslach bankových účtov a 5-kombináciách potrebných pre zadanie žiadosti o ZPC sú k dispozícii na vyžiadanie u koordinátorov z Oddelenia medzinárodnej mobility.
 7. Na záver pobytu si dá účastník mobility v hostiteľskej inštitúcii potvrdiť absolvovanie mobility (termín aj aktivity). Potvrdenie o absolvovaní mobility pracovník bezodkladne po návrate doručí na Oddelenie medzinárodnej mobility.
 8. Po návrate urobí účastník mobility v zamestnaneckom portáli ESS vyúčtovanie ZPC a na Oddelení medzinárodnej mobility (Ing. Jane Jarovej alebo Viere Martiškovej) predloží vyúčtovanie ZPC podpísané oprávnenými osobami spolu s uznateľnými daňovými dokladmi.
 9. Po návrate účastník mobility v on-line systéme Mobility Tool vyplní správu z mobility (výzvu na podanie správy systém generuje a zasiela na mailovú adresu účastníka mobility automaticky). 

Zvyčajne, keď sa niekto dozvie, že som bola na 5-mesačnom výmennom pobyte v Rusku, príde otázka „A kde si to teda konkrétne bola?“. Odpovedám: „V Saratove“, po čom nasleduje ticho a akýsi nepochopený výraz s úsmevom, pretože väčšina ľudí trpí dojmom, že Rusko sa skladá iba z dvoch miest, a to Moskvy a Petrohradu. A čo to teda ten Saratov je?