Milí študenti,

prinášame Vám informácie v rámci dobrovoľníckej organizácie AIESEC Bratislava na EUBA o možnostiach podieľať sa na medzinárodných projektoch v zahraničí, kde môžete:

 • Zažiť inú kultúru, pochopiť odlišnosti a budovať porozumenie
 • Zlepšiť cudzie jazyky ich aktívnym využívaním
 • Získať medzinárodnú sieť kontaktov na mladých aktívnych ľudí
 • Získané skúsenosti si zobrať naspäť na Slovensko a aplikovať ich tu do praxe

V našej prezentácii nájdete všetky potrebné informácie a kontakty.

Tešíme sa na Váš záujem a spoluprácu!

Milí študenti FAJ EUBA,

dovoľujem si Vám oznámiť, že doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa mali konať dňa 21. 10. 2020, sa budú konať v náhradnom termíne, ktorý určí AS FAJ EUBA. O náhradnom termíne volieb budete včas informovaní.

Mgr. Jana Kucharová, PhD.

predsedníčka AS FAJ EUBA

Milí študenti,

v spolupráci so Spoločnosťou SAP sme pre Vás pripravili zaujímavý webinár, ktorý sa uskutoční 22.10. 2020 o 16:00 hod

Dozviete sa ako sa stať úspešným stážistom v Spoločnosti SAP prostredníctvom programu Erasmus+ praktické stáže a bližšie Vám predstavíme  ich stážové a náborové programy. 

Spoločnosť SAP je popredný dodávateľ podnikových softvérových aplikácií a je uznávaným lídrom vo svojom odvetví na trhu. V súčasnosti má spoločnosť SAP svoje pobočky vo viac ako 130 krajinách po celom svete.

Webinár je určený pre všetkých študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorí chcú svoj životopis obohatiť  o zahraničnú stáž a zlepšiť si cudzí jazyk.

Ak máte záujem zúčastniť sa nášho webinára, vyplňte prosím registračný formulár nižšie. Na základe registrácie vám niekoľko dní vopred pošleme link na webinár:

https://forms.gle/Ud1G5kU8QHvd245V8

Tešíme sa na Vás!

Vážení budúci absolventi, 

radi by sme Vám touto formou sprostredkovali ponuku dvojročného full-time programu osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych absolventov vysokých škôl. Program Teach for Slovakia spadá pod medzinárodnú sieť Teach for All, pôsobiacu pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej, s podporou Ministerstva školstva SRBSK a ďalších významných inštitúcií.

Program už v minulých rokoch úspešne absolvovali niektorí naši študenti.

Bližšie informácie o programe prinášame v nasledovných odkazoch:

1. https://teachforslovakia.sk/teach-for-slovakia-absolventi-vs/ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=Hak8zGD3iYQ&ab_channel=TeachforSlovakia 

Prezenčná prednáška sa uskutoční s ohľadom na pandemickú situáciu a o jej termíne Vás budeme včas informovať. 

S pozdravom,

Dekanát FAJ

 

Milé študentky a študenti,

prinášame Vám rozhovor s našou absolventkou o jej skúsenostiach s praktickou stážou a zároveň ponuku na aktuálne voľnú pozíciu vhodnú pre študenta/študentku 2. – 4. ročníka dennej formy VŠ štúdia:

https://refresher.sk/87991-Zo-stazistky-Katky-je-dnes-office-asistentka-v-Lidl-Slovenska-republika-Na-jej-byvalu-poziciu-mozes-nastupit-teraz-ty-Rozhovor?gdpr-accept=1  

Príjemné čítanie!

 

Milé študentky, milí študenti, 

dovoľujeme si vás informovať o  zaujímavej výzve na stáž v OECD.

Názov: Prihlás sa na stáž v OECD!  

Využi skvelú príležitosť a zúčastni sa stážového programu v OECD! 

Cieľom stážového programu OECD je dať šancu mladým, šikovným a motivovaným študentom ako si TY  pracovať na konkrétnych projektoch vo svojom študijnom zameraní. Úspešní kandidáti sa dostávajú do povedomia v oblastiach politiky a výskumu a majú jedinečnú príležitosť zdokonaliť svoje analytické schopnosti v skutočne medzinárodnom prostredí. 

Stáž sa bude vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s Covid-19 uskutočňovať na diaľku (home office). 

Minimálne požiadavky: 

 • Uchádzači musia byť študentmi denného štúdia po dobu stáže v odbore alebo oblasti súvisiacej s prácou OECD (ďalšie podrobnosti nájdete v zozname oddelení a pracovísk). 
 • Plynulá znalosť anglického a / alebo francúzskeho jazyka. 
 • Kandidát musí absolvovať stáž v minimálnej dĺžke jeden mesiac/plný úväzok (40 hodín týždenne). Dĺžka stáže je obmedzená na šesť mesiacov s možnosťou jedného predĺženia až na maximálne dvanásť mesiacov. 

K prihláseniu je potrebné zaslať nižšie uvedené dokumenty e-mailom   do 15. októbra 2020: 

 • životopis – CV v angličtine, 
 • motivačný list v angličtine, 
 • výpis známok (v slovenčine) 

  Tak neváhaj a prihlás sa!  

  Tešíme sa na Vaše prihlášky! 

 

Prajem vám pekný deň. 

S pozdravom


PhDr. Ildikó Némethová, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Milé študentky, milí študenti, členovia študentskej časti akademickej obce FAJ EUBA,

pozývame Vás na doplňovacie voľby do AS FAJ EU v Bratislave, ktoré sa uskutočnia 21. októbra 2020 od 12.30 do 13.00 hod. v miestnosti D2.06.

Návrhy na kandidátov do AS EUBA za študentskú časť akademickej obce FAJ EUBA predložia členovia akademickej obce v lehote od 21. septembra 2020 do 14. októbra 2020 do 12:00 hod. členom volebnej komisie priamo do rúk alebo prostredníctvom podateľne EUBA v zalepenej obálke s označením doplňovacie voľby do AS FAJ EUBA, alebo svoj návrh pošlú poštou v zalepenej obálke s označením doplňovacie voľby do AS FAJ EUBA na adresu pracoviska členov volebnej komisie. Posielanie návrhov elektronickou poštou sa neakceptuje.

Pozvánka | Návrhový list | Protokol o etablovaní volebnej komisie | Vyhláška | Výzva na podávanie návrhov

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Mgr. Jana Kucharová, PhD.  predsedníčka AS FAJ EUBA

Bc. Andrej Kalász  predseda volebnej komisie

Milé kolegyne, milí kolegovia, milé študentky a študenti,

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2020/2021.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2020 o 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2020/2021. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Kristína Sallerová (), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Ondrej Aradský (), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  30. apríla 2021, bude zameraná na pobyty počas akademického roka 2021/2022.

S prianím príjemného dňa,

RMV