Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 25. novembra 2021 vydáva

Dodatok č. 4 k opatreniu rektora č. 8/2021,

ktorým sa upravujú ustanovenia číslo 2, 3, 4, 5 a 7.1 opatrenia rektora č. 8/2021 zo dňa 26. 8. 2021.

Viac ako 55 študentov7 vysokoškolských profesorov sa zúčastnilo úspešného PROMINENCE intenzívneho programu pod názvom Precvičovanie kultúrnej inteligencie naprieč kultúrami v období od 17. novembra do 19. novembra 2021.

Po takmer dvoch rokoch útlmu aktivít spojených s cestovaním sa pomaly rozbiehajú aj učiteľské mobility. Jednou z univerzít, s ktorou má naša univerzita uzavretú zmluvu je Universidad de  Gran Canaria. V novembri som absolvovala mobilitu práve na tejto univerzite, konkrétne na Vysokej škole cestovného ruchu na Lanzarote, kde som zistila, že vyučovanie môže prebiehať aj na otvorenom mori alebo v nautickom klube, že fakulta sa nachádza pod vyhasnutou sopkou a vo fakultnej záhrade sa sedí po palmami.

Ide o konzorcium viacerých univerzít. Koordinátorom projektu je Instituto Politécnico de Bragança- Portugal. Žiadosť o projekt podávala Prof. Elisabete Mendes Silva, Head of the Department of Foreign Languages, School of Education.

Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave sa zúčastní projektu ako pridružený partner (associated partner).

Viac ako 120 študentov a 12 vysokoškolských pedagógov z 9 európskych univerzít sa zúčastnilo výnimočného intenzívneho programu Strategic Marketing Business Simulation Markstrat https://web.stratxsimulations.com/simulation/strategic-marketing-simulation pod záštitou medzinárodnej siete DUKENET http://www.dukenet.net/about-dukenet/ v období od 26. apríla 2021 do 30. 4. 2021.

VYHLÁSENIE

Vedenie Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave, zastúpené jeho predsedníčkou a podpredsedom, vedenie Ekonomickej univerzity v Bratislave, zastúpené rektorom univerzity a vedenia jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, zastúpené dekanmi fakúlt na spoločnom stretnutí dňa 15. 3. 2021 prijali vyhlásenie, v ktorom konštatujú, že s hlbokým znepokojením sledujú neustále snahy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o presadzovanie zmien smerujúcich k obmedzeniu akademických slobôd a akademickej samosprávy a to jednak prostredníctvom niektorých častí „Plánu obnovy a odolnosti SR“, týkajúcich sa zvýšenia výkonnosti vysokých škôl v SR, ktorý bol 8. 3. 2021 predložený Ministerstvom financií SR do medzirezortného pripomienkového konania, ako aj prostredníctvom predloženého návrhu „Ciele legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých školách“.

V uvedených návrhoch prezentuje MŠVVaŠ SR naďalej svoje zámery v takej podobe, proti ktorej široká akademická obec už dlhšiu dobu protestuje a zásadne ich odmieta. Konštatujeme, že prísľub na širokú diskusiu k otázkam týkajúcich sa akademickej samosprávy, riadenia vysokých škôl, fungovania a financovania vysokých škôl zostal iba v deklaratívnej rovine. Zdôvodnenia uvedené v návrhoch cieľov legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých školách považujeme za nedostatočné, založené na nepodložených tvrdeniach autorov citovanej publikácie (To dá rozum, Hall et al. 2020), ktorú považujú tvorcovia návrhu cieľov za smerodajnú pre dosiahnutie kvalitatívnych zmien na vysokých školách. Tieto tvrdenia považujeme za znevažovanie úsilia všetkých členov akademickej obce a ostatných zamestnancov vysokých škôl, ktorí svoju prácu vykonávajú často v nedôstojných finančných podmienkach, vyplývajúcich z nedostatočnej podpory vysokoškolského vzdelávania zo strany štátu. Prípravu reformy vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorá nie je založená na dôslednej analýze relevantných údajov, považujeme buď za zámer ministerstva alebo za znak nekompetentnosti tvorcov návrhu cieľov a neznalosti prostredia vysokých škôl, ich reálnych potrieb a problémov. Je nevyhnutné obnoviť konštruktívny dialóg. Reforma vysokého školstva musí byť postavená na skutočných argumentoch, kvalifikovanej analýze a skutočnom dialógu s reprezentáciami vysokých škôl.