Predstavujeme novú publikáciu autoriek Spišiaková, Mocková, Smoleňová o používaní a význame bielej a čiernej farby v španielskom, talianskom a slovenskom jazyku. Publikácia je čiastkovým výstupom projektu VEGA/Chromatizmus a jeho konotácie v kontexte slovanských a románskych jazykov a je určená vedeckej obci, prekladateľom, ale aj študentom, ktorí sa venujú štúdiu týchto jazykov.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva

opatrenie rektora č. 6/2021.

Príkaz rektora č. 2/2021

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

Toto opatrenie rektora nadobúda účinnosť dňom 24. mája 2021. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie rektora č. 1/2021 v znení dodatkov č. 1 – 11.

Ide o konzorcium viacerých univerzít. Koordinátorom projektu je Instituto Politécnico de Bragança- Portugal. Žiadosť o projekt podávala Prof. Elisabete Mendes Silva, Head of the Department of Foreign Languages, School of Education.

Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave sa zúčastní projektu ako pridružený partner (associated partner).

Viac ako 120 študentov a 12 vysokoškolských pedagógov z 9 európskych univerzít sa zúčastnilo výnimočného intenzívneho programu Strategic Marketing Business Simulation Markstrat https://web.stratxsimulations.com/simulation/strategic-marketing-simulation pod záštitou medzinárodnej siete DUKENET http://www.dukenet.net/about-dukenet/ v období od 26. apríla 2021 do 30. 4. 2021.

Vážení uchádzači o štúdium na EU v Bratislave, pozvánky na prijímacie konanie vám sú odoslané aj na vaše e-mailové adresy, ktoré ste si zadali pri podávaní prihlášky. V pozvánke sú podrobne uvedené všetky pokyny ku konaniu a priebehu prijímacej skúšky.